Jquery image slider
1 2 3 4 5 6 7
บริษัท  
3. DESIGN & CREATE
4. BUILD &  INSTALL
5. AFTER SALE SERVICE
หน้าแรก       บริษัท        การบริการ        ขั้นตอนทำงาน                                                 งบประมาณ         แกลอรี่       วิดีโอ      ติดต่อเรา


1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
การตรวจสอบเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่างานดังกล่าวมีความคืบหน้าตามที่ตั้งใจไว้ทั้งด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบจะดำเนินการเป็นเวลาหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาของโครงการ
การตรวจสอบไซต์งาน

หลังจากติดตั้งไฟแล้วให้ทดสอบว่าแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ตามแนวคิดที่ได้รับการออกแบบมาก่อนหน้านี้
เป้าหมายคือการลดปัญหาที่นำไปสู่ข้อบกพร่อง เมื่อมีการระบุแล้วสามารถกำจัดได้และสามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในอนาคต สัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ
การควบคุมคุณภาพ&การจัดการ
การติดตั้งและทดสอบ
VISION 
เรา คือ ผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พร้อมกับ รูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัยัที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design 
MISSION 
1. เราให้ความสำคัญการออกแบบตกแต่งภายใน ที่มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ช้ำใครและลงตัวกับความต้องการของลูกค้าที่สดุ ทั้งนี้เรานำเสนองานผ่าน 3D เพือ่ นำไปสู่การกอ่ สร้างจริงต่อไป 
2. เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชว่ยให้ลูกค้าลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ไม่บานปลาย จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับมอบงานที่คุ้มค่ากับการลงทุน ตามระยะเวลาและราคาที่ตกลงไว้ 
3. เราจะเป็นผู้บริการแบบครบวงจร ท่านไม่ตอ้งกังวลเรือ่งปัญหาระหว่างการทำงาน เรามีทีมงานรายงานขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อท่านจะได้รับมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสญัญา 
4. เราเป็นผู้ถ่ายทอดความคิด ของท่านผ่านงาน ขั้นตอนการออกแบบอย่างมืออาชพี ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าที่สุด 
5. ทีมงานมืออาชพี สถาปนิก มัณฑนากร และวิศกรที่คอยให้คำแนะนำพร้อมคัดสรรวสัดุ เฟอร์นิเจอร์ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถิพีถัน บ่งบอกถึงความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล

เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
เราทำงานเป็นทีม
COMPANY
เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป


Contact Us

THAILAND OFFICE
THEPVONGSA ARCHITECTURE
33 G TOWER RAMA09, Huangkaung 
Bangkok 103310, Thailand
Tel : +662 954577888
Fax : +2145678
customerservice@thepvongsa.co.th
www.thepvongsa.co.th

LAO OFFICE
THEPVONGSA INTERIOR DESIGN SOLE
JIRO COPORATION Building , Saysettha 
Vienitane, LAOS 856
Tel : +856 20 563818888
kh.thepvongsa@gmail.com
www.thepvongsa.co.th


พนักงานคุณภาพของเราพร้อมจะทุ่มเททำงานให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเพื่อตรงตามเวลาที่กำนดไว้
ขั้นตอนการดำเนินงาน