Jquery image slider
1 2 3 4 5 6 7


3. DESIGN & CREATE
4. BUILD &  INSTALL
5. AFTER SALE SERVICE
หน้าแรก       บริษัท        การบริการ        ขั้นตอนทำงาน                                                 งบประมาณ         แกลอรี่       วิดีโอ      ติดต่อเรา


การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งวสัดุเฟอร์นิเจอร์ มีความหรูหราที่ไม่เหมือนใครสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design
การออกแบบภายนอก
เรามีแบบภายนอกที่ไม่ซ้ำใคร หรูหรามีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวที่รองรับไลฟ์สไตลของคุณที่สุด เช่นสถาปัตยกรรม Rococo, Romanesque, Byzantine, Gothic, Renaissance, Baroque และ Neoclassical
ออกแบบภายในสำนักงาน
การออกแบบจากทมีงานที่มีประสบการณ์ 
พร้อมรับพลังความสมดุลตามหลักของ ฮวงจุ้ย ซื่งจะช่วยให้สำนักงานของคุณมีบรรยากาศแห่งความสุขใจในการทำงานและกิจการเจริญรุ่งเรือง
การออกแบบภายในโรงแรม
THEPVONGSA Interior Design ให้การออกแบบภายในและภายนอกที่หรูหราเพื่อให้โครงการของคุณดูสง่างามและดูอบอุ่น
การออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหาร
การออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกรสนิยมทั้งในด้าน รูปแบบ การใช้งาน ความคุ้มค่าในการลงทุน ความสะดวกสบาย ในไลฟ์สไตล์ของคนยุคให่ม
การออกแบบภูมิทัศน์&สระว่ายน้ำ
การจัดแต่งภูมิทัศน์ จัดสวนภายในบ้าน เรามีทีมงานที่พร้อมในการวางแผน วิเคราะห์ และนำเสนองานในแบบ 3D
• การตกแต่งภายใน: การออกแบบตกแต่งภายในแบบครบวงจร เน้นให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ และความตอ้งการของลูกค้าที่สุด พร้อมการออกแบบพื้นที่ ฟังก์ชันและ การใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด 

• การวางแผนภายใน: ทีมงานมืออาชีพ มีทั้ง สถาปนิก มัณฑนากร และวศิกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผน ก่อนการผลิตจริง เพือ่ให้ได้รูปแบบ ฟังก์ชันและการดีไซน์ ที่ถูกหลัก สถาปัตยกรรม 

• วัสดุเฟอร์นิเจอร์: เราพร้อมบริการ คัดสรรวัสดุเฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใชง้านจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพิถันและสอดคล้อง กับไลฟ์สไตล์ที่ตอ้งการ 

• การออกแบบตกแต่งภายใน: เราบริการนำเสนอผลงานถ่ายทอดผ่านการสร้างโมเดล CAD แบบ 3D ไปจนถงึขัน้ ตอนการทำแบบกอ่ สร้งจริง(Shop Drawing) เพือ่นำไปสู่การก่อสร้างจริงต่อไป 

• รับเหมาตกแต่งภายใน แบบครบวงจร (Turn-Key Solution) บริการดูแลครอบคุรม ได้ทุกเนื้องานที่เกีย่วขอ้งโดยเราเป็นผู้ ควบคุม คุณภาพทั้งงาน ระบบไฟฟ้า งานต่อเติม งานปรับปรุงโครงสร้าง งานสถาปัตย์กรรม งานจัดสวน

• บริการดูแลการตดิตั้งแบบพิเศษ : ในการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ ต่าง ๆ เราคำนึงถืงคุณภาพ ความคงทน และประโยชน์ใช้สอยไปจนถึงวิธีการติดตั้งจัดเก็บ และสามารถตอบโจทย์ทุกรสนิยมการอยู่อาศัยของทุกท่านได้ตรงตามความต้องการ 

• การจัดหา-จัดส่งระหว่างประเทศ: เรามีทีมงานทีพรอ้มใหคำปรกึษาและคดัสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถิพีถัน ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกรสนิยมทีหูรหรา สง่างาม อย่างมีระดับ และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล 

• การประสานงานโครงการและการจัดการ: ท่านไม่ตอ้งกังวลเรือ่งปัญหาระหว่างการทำงาน เราจะเป็นตัวแทนในการบริหารจดัการตั้งแต่เริม่โครงการ จนถืงขั้นตอนส่งมอบ เส็รจตรงเวลาตามที่กำหนด เพือ่ให้ มั่นใจถืงการได้รับความคุ้มค่า คุ้มเวลา ที่ได้ร่วมงานกับเรา

การบริการของเรา
การบริการแบบครบวงจร
พร้อมการออกแบบอย่างมืออาชีพ
1. MEET & AGREE
2. IDEA & CONCEPT
หลังจากติดตั้งไฟแล้วให้ทดสอบว่าแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ตามแนวคิดที่ได้รับการออกแบบมาก่อนหน้านี้
การติดตั้งและทดสอบ
การตรวจสอบเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่างานดังกล่าวมีความคืบหน้าตามที่ตั้งใจไว้ทั้งด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบจะดำเนินการเป็นเวลาหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลาของโครงการ
การตรวจสอบไซต์งาน

เป้าหมายคือการลดปัญหาที่นำไปสู่ข้อบกพร่อง เมื่อมีการระบุแล้วสามารถกำจัดได้และสามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในอนาคต สัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ
การควบคุมคุณภาพ&การจัดการ
เราคือผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว พรอ้มกับรูปแบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบ ความหรูหรา สง่างาม อย่างมีระดับ ทันสมัย ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดกาล ภายใต้การออกแบบ Unique Luxury Design ด้วยการบริการแบบครบวงจร ทีมงานเราช่วยควบคุมดูแลทุกขัน้ ตอนของการบริการ คัดสรรวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่คงทนสะดวกสบายในการใช้งานจริง จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิถีพีถัน รวมถึงการ ออกแบบพืน้ ทีฟั่งกชัน่ การใช้งานให้สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ ที่ตอ้งการ เพือ่ตอกย้ำและสร้างความ มั่นใจในความคุม้ค่าแก่ การลงทุน ปัจจุบันเรามีสำนักงานหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย และ ประเทศลาว ซื่งในอนาคตเรามี การวางแผนที่จะขยายเพือ่ให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
Contact Us

THAILAND OFFICE
THEPVONGSA ARCHITECTURE
33 G TOWER RAMA09, Huangkaung 
Bangkok 103310, Thailand
Tel : +662 954577888
Fax : +2145678
customerservice@thepvongsa.co.th
www.thepvongsa.co.th

LAO OFFICE
THEPVONGSA INTERIOR DESIGN SOLE
JIRO COPORATION Building , Saysettha 
Vienitane, LAOS 856
Tel : +856 20 563818888
kh.thepvongsa@gmail.com
www.thepvongsa.co.th


พนักงานคุณภาพของเราพร้อมจะทุ่มเททำงานให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเพื่อตรงตามเวลาที่กำนดไว้
ขั้นตอนการดำเนินงาน